O projekcie

                             

Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej realizuje projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-00005499 w ramach przyznanej akredytacji w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.

17 uczniów kształcących się w kierunkach technik hotelarstwa, technik handlowiec oraz technik żywienia i usług gastronomicznych wyjedzie na zagraniczny staż do greckich przedsiębiorstw w terminie 06.03.2023 – 31.03.2023 r. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, społecznych i organizacyjnych uczniów oraz umożliwienie im lepszego startu w dorosłe życie.

Projekt zakłada przede wszystkim zwiększenie szans młodych osób na europejskim rynku pracy, wzrost kompetencji i umiejętności praktycznych oraz możliwość kreatywnego rozwoju zawodowego. Uczniowie zwiększą swoje umiejętności językowe oraz umiejętności interpersonalne. Poznanie innej kultury to doskonała szansa na kształtowanie postaw tolerancji i otwartości, zwiększenie świadomości międzykulturowej. Uczestnictwo w zagranicznej mobilności to okazja do nawiązania nowych kontaktów międzynarodowych.

Uczniowie zakwalifikowani do projektu uczestniczyć będą we wsparciu językowo-kulturowo-pedagogicznym organizowanym w szkole. Poprzez zajęcia z języka angielskiego poznają bliżej słownictwo branżowe i elementy gramatyki umożlwiające komunikację w środowisku obcojęzycznym. Zajęcia kulturowe pozwolą na poznanie historii, kultury i obyczajów greckich, zagadnień związanych z religią, przynależnością rasową, zwyczajami panującymi w Grecji oraz odmiennością kulturową Polski i Grecji. Zajęcia z pedagogiem obejmować będą trening aktywności, kompetencji społecznych, integracyjnych oraz planowanie kariery zawodowej. Podjęta będzie tematyka komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, w rozłące z najbliższymi, radzenia sobie w środowisku międzynarodowym.

Z uczniami wyjeżdżającymi na staż zostanie podpisana umowa oraz porozumienie o programie zajęć edukacyjnych. Nabyte podczas praktyk zawodowych umiejętności, kwalifikacje i kompetencje zostaną potwierdzone poprzez uznawane w całej Europie dokumenty Europass Mobilność.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Rok szkolny 2021 – 2022

Konferencja podsumowująca

Innowacyjny staż zawodowy

Broszura

Skip to content