Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na wynajem pomieszczeń na sklepiki szkolne

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH

 

 

Ogłoszenie przetargu na wynajem pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej –  sklepików szkolnych

ZAŁĄCZNIK Nr 1 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZAŁĄCZNIK NR 2 REGULAMIN do PRZETARGU

ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWY

 

 

Malowanie korytarzy w budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej, ul. J. Piłsudskiego 81, 34-600 Limanowa 

Załącznik nr 1 – Formularz

Załącznik nr 2 Przedmiar robót

Załącznik nr 3-Oświadczenie

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE- Malowanie korytarzy w budynku Zespołu Szkół Nr 1

 

 

Sukcesywna dostawa środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej w 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE- SUKCESYWNA DOSTAWA ŚODKÓW CZYSTOŚCI I ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy ilościowy

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 – Wzór umowy

 

 

Remont węzła sanitarnego (toaleta ogólnodostępna) oraz toalety dla niepełnosprawnych na parterze budynku Internatu w Zespole Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej, ul. J. Piłsudskiego 81, 34-600 Limanowa 

Załącznik nr 1 – Formularz (1)

Załącznik nr 2 – Przedmiar robót

Załącznik nr 3-Oświadczenie

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE- Remont węzła sanitarnego

 

Malowanie korytarzy, wraz z klatkami schodowymi, prace wykończeniowe po montażu drzwi (ościeża drzwiowe) w Zespole Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej, ul. W. Witosa 5, 34-600 Limanowa

Załącznik nr 1 – Formularz

Załącznikr nr 2 Przedmiar robót

Załącznik nr 3-Oświadczenie

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE- Malowanie korytarzy wraz z klatkami schodowymi

 

 

Remont węzła sanitarnego na parterze budynku Internatu w Zespole Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej, ul. J. Piłsudskiego 81, 34-600 Limanowa 

ZAPYTANIE OFERTOWE- Remont węzła sanitarnego

Załącznik nr 1 – Formularz

Załącznik nr 2 – Przedmiar robót

Załącznik nr 3-Oświadczenie

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

 

 

Przetarg na prowadzenie działalności gospodarczej – sklepiku szkolnego

OGŁOSZENIE  O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

ZAŁĄCZNIK NR 1 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZAŁĄCZNIK NR 2 REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWY

 

 

„Dostawa i dystrybucja gazu do budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej”

Ogłoszenie nr 549349-N-2019 z dnia 2019-05-21 r. 

Dostawa i dystrybucja gazu do budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczenie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Treść ogłoszenia o zamówieniu w załączeniu

Ogłoszenie nr 549349-N-2019 z dnia 2019-05-21
SIWZ_-_na_dostawę_i_usługi_procedura_pełna

Załącznik_nr_1_-_Wzór_Formularza_oferty
Załącznik_nr_2_-_Oświadczenie_dot._przesłanek_wykluczenia_z_postępowania
Załącznik_nr_3_-_Oświadczenie_dot._spełniania_warunków_udziału_w_postępowani
Załącznik_nr_4_-_Oświadczenie_wykonawcy_o_przynależności_lub_braku_przynależ
Załącznik_nr_5_-_Zobowiązanie_innych_podmiotów_do_oddania_do_dyspozycji_niez
Załącznik_nr_ 6_–_ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zestawienie)
Załącznik_nr_7_-_Istotne_postanowienia_umowy

” UWAGA !!!

W dniu 24.05.2019 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ, dokonał modyfikacji treści SIWZ oraz przedłużył termin składania i otwarcia ofert do dnia: 2019-05-30.

Dokumentacja dostępna poniżej:  

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA w sprawie SIWZ-1 
Ogłoszenie nr 540103198-N-2019 z dnia 24-05-2019 r. 
POWIADOMIENIE-O-PRZEDŁUŻENIU-TERMINU-SKŁADANIA-OFERT-1 
POWIADOMIENIE-O-ZMIANACH-W-SIWZ-1 
Zmodyfikowany_Załącznik_nr_7_-_Istotne_postanowienia_umowy

” UWAGA !!!

W dniu 27.05.2019 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ, 

Dokumentacja dostępna poniżej:  „

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA w sprawie SIWZ-2

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja_z_otwarcia_ofert

 

POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Skip to content