Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o rozsztrzygnięciu I przetargu na wynajem kuchni wraz z zapleczem w Internacie Zespołu Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej

OGŁOSZENIE

przetargu na wynajem kuchni wraz z zapleczem w Internacie Zespołu Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej

OGŁOSZENIE

O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

 

Zespół Szkół Nr 1 Im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej informuje o zamiarze zawarcia umowy na dostawę i dystrybucję gazu do budynków Zespołu Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej.

  Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Treść ogłoszenia w załączniku.

Limanowa, 24.11.2022 r.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dostawa i Dystrybucja gazu do budynków Zespołu Szkół Nr 1

POWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający, Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowymbez przeprowadzenia negocjacjizgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na zadanie pn.:

„Dostawa i dystrybucja gazu do budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej”.

ponieważ nie złożono żadnej oferty.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 
 
Dostawa i dystrybucja gazu do budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej
 

UWAGA !!!

Zamawiający, Zespół Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, publikuje w załączeniu informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Limanowa, dnia 17.11.2022 r.

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dostawa i dystrybucja gazu do budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej

Data zamieszczenia ogłoszenia :  10.11.2022

Rodzaj zamówienia : dostawa

Tryb zamówienia : tryb podstawowy – art. 275 pkt 1)

Termin składania ofert : 18.11.2022

Procedura unijna (powyżej progów): Nie

Identyfikator postępowania:  eab421a8-16f5-40cf-876c-497f88c7b28b

 Link do miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/eab421a8-16f5-40cf-876c-497f88c7b28b

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00435131

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunk

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia (zestawienie)

Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy

Załacznik nr 5 – Oświadczenie odbiorcy paliw gazowych

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu II przetargu na wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Ogłoszenie II przetargu na wynajem pomieszczenia szkolnego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej –  sklepiku szkolnego

ZAŁĄCZNIK NR 1 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZAŁĄCZNIK NR 2 REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWY

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na wynajem pomieszczeń na sklepiki szkolne

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH

Ogłoszenie przetargu na wynajem pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej –  sklepików szkolnych

ZAŁĄCZNIK Nr 1 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZAŁĄCZNIK NR 2 REGULAMIN do PRZETARGU

ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWY

Malowanie korytarzy w budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej, ul. J. Piłsudskiego 81, 34-600 Limanowa 

Załącznik nr 1 – Formularz

Załącznik nr 2 Przedmiar robót

Załącznik nr 3-Oświadczenie

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE- Malowanie korytarzy w budynku Zespołu Szkół Nr 1

Sukcesywna dostawa środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej w 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE- SUKCESYWNA DOSTAWA ŚODKÓW CZYSTOŚCI I ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy ilościowy

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 – Wzór umowy

Remont węzła sanitarnego (toaleta ogólnodostępna) oraz toalety dla niepełnosprawnych na parterze budynku Internatu w Zespole Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej, ul. J. Piłsudskiego 81, 34-600 Limanowa 

Załącznik nr 1 – Formularz (1)

Załącznik nr 2 – Przedmiar robót

Załącznik nr 3-Oświadczenie

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE- Remont węzła sanitarnego

Malowanie korytarzy, wraz z klatkami schodowymi, prace wykończeniowe po montażu drzwi (ościeża drzwiowe) w Zespole Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej, ul. W. Witosa 5, 34-600 Limanowa

Załącznik nr 1 – Formularz

Załącznikr nr 2 Przedmiar robót

Załącznik nr 3-Oświadczenie

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE- Malowanie korytarzy wraz z klatkami schodowymi

Remont węzła sanitarnego na parterze budynku Internatu w Zespole Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej, ul. J. Piłsudskiego 81, 34-600 Limanowa 

ZAPYTANIE OFERTOWE- Remont węzła sanitarnego

Załącznik nr 1 – Formularz

Załącznik nr 2 – Przedmiar robót

Załącznik nr 3-Oświadczenie

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Przetarg na prowadzenie działalności gospodarczej – sklepiku szkolnego

OGŁOSZENIE  O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

ZAŁĄCZNIK NR 1 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZAŁĄCZNIK NR 2 REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWY

„Dostawa i dystrybucja gazu do budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej”

Ogłoszenie nr 549349-N-2019 z dnia 2019-05-21 r. 

Dostawa i dystrybucja gazu do budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczenie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Treść ogłoszenia o zamówieniu w załączeniu

Ogłoszenie nr 549349-N-2019 z dnia 2019-05-21
SIWZ_-_na_dostawę_i_usługi_procedura_pełna

Załącznik_nr_1_-_Wzór_Formularza_oferty
Załącznik_nr_2_-_Oświadczenie_dot._przesłanek_wykluczenia_z_postępowania
Załącznik_nr_3_-_Oświadczenie_dot._spełniania_warunków_udziału_w_postępowani
Załącznik_nr_4_-_Oświadczenie_wykonawcy_o_przynależności_lub_braku_przynależ
Załącznik_nr_5_-_Zobowiązanie_innych_podmiotów_do_oddania_do_dyspozycji_niez
Załącznik_nr_ 6_–_ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zestawienie)
Załącznik_nr_7_-_Istotne_postanowienia_umowy

” UWAGA !!!

W dniu 24.05.2019 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ, dokonał modyfikacji treści SIWZ oraz przedłużył termin składania i otwarcia ofert do dnia: 2019-05-30.

Dokumentacja dostępna poniżej:  

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA w sprawie SIWZ-1 
Ogłoszenie nr 540103198-N-2019 z dnia 24-05-2019 r. 
POWIADOMIENIE-O-PRZEDŁUŻENIU-TERMINU-SKŁADANIA-OFERT-1 
POWIADOMIENIE-O-ZMIANACH-W-SIWZ-1 
Zmodyfikowany_Załącznik_nr_7_-_Istotne_postanowienia_umowy

” UWAGA !!!

W dniu 27.05.2019 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ, 

Dokumentacja dostępna poniżej:  „

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA w sprawie SIWZ-2

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja_z_otwarcia_ofert

POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Skip to content