Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Ważne terminy

Szanowny Ósmoklasisto!

Przed Tobą ważna decyzja – wybór szkoły ponadpodstawowej. Jeżeli będziesz potrzebować pomocy technicznej w obsłudze Systemu lub informacji na temat oferty edukacyjnej – zapraszamy! Chętnie rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości i odpowiemy na nurtujące Cię pytania!

Kandydaci dokonują rejestracji w Systemie na stronie www.malopolska.edu.com.pl/Kandydat

Ważne terminy:

 1. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych dokonują rejestracji internetowej. W obrębie jednej szkoły maja możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.
 2. Kandydatów obowiązuje ujednolicony wniosek o przyjęcie do szkoły – wydruk systemu elektronicznego, który składają do szkoły pierwszego wyboru.
 3. Od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r – złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami.
 4. Od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.
 5. Do 12 lipca 2022 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
 6. 19 lipca 2022 r. do godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 7. Od 16 maja do 21 lipca 2022 r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do klasy I szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe / kształcenie w zawodzie.
 8. Do 25 lipca 2022 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:
 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty; o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
 • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.
 1. 26 lipca 2022 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Uwaga

W przypadku braku możliwości przedłożenia w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany – odpowiednio zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy Technikum, Szkoły Branżowej I Stopnia) – rodzic kandydata  informuje o tym dyrektora szkoły w terminie nie późniejszym niż trzy dni przed terminem podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, tj.: do 22 lipca 2022 r. Informacja powinna zawierać przyczynę niedotrzymania terminu. Składa się ją w postaci papierowej lub elektronicznej. Rodzic kandydata  składa odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie, dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r. Niezłożenie w terminie odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.             

 

 

 

 

Skip to content