Ważne terminy

Szanowny Ósmoklasisto!

Przed Tobą ważna decyzja – wybór szkoły ponadpodstawowej. Jeżeli będziesz potrzebować pomocy technicznej w obsłudze Systemu lub informacji na temat oferty edukacyjnej – zapraszamy! Chętnie rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości i odpowiemy na nurtujące Cię pytania!

Kandydaci dokonują rejestracji w Systemie na stronie www.malopolska.edu.com.pl/kandydat

Ważne terminy:

 1. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych dokonują rejestracji internetowej. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.
 2. Kandydatów obowiązuje ujednolicony wniosek o przyjęcie do szkoły – wydruk z  systemu elektronicznego, który składają do szkoły pierwszego wyboru.
 3. Od 15 maja  do 19 czerwca 2023 r. – złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej.
 4. Od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i  zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.
 5. Do 10 lipca 2023 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
 6. 19 lipca 2023 r. do godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 7. Od 15 maja do 21 lipca 2023 r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do klasy I szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe / kształcenie w  zawodzie.
 8. Do 26 lipca 2023 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:
 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty; o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
 • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.
 1. 27 lipca 2023 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Dodatkowe informacje:

           Do klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia młodocianych pracowników przyjmuje się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i umowy o pracę  w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu, jak stanowi art. 130 ust. 7a ustawy – Prawo oświatowe.

 

 

Skip to content