Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Informacje ogólne

 

Internat przy Zespole Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej
ul. Józefa Piłsudskiego 81
34-600 Limanowa

      Internat jest placówką koedukacyjną dla młodzieży spoza Limanowej – uczącej się
w limanowskich szkołach ponadpodstawowych.

      Internat usytuowany jest w kompleksie budynków Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. J. Piłsudskiego 81 w Limanowej. Wychowankowie internatu to uczniowie „Ekonoma” i innych limanowskich szkół średnich: Zespołu Szkól Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II, I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. Józefa Tischnera.

WARUNKI BYTOWE
-pokoje wyposażone są w nowoczesne meble,
-w każdym pokoju znajduje się łazienka,
-w internacie do dyspozycji młodzieży są: salki komputerowe (z dostępem do WiFi), pokoje do
indywidualnej nauki, świetlica z TV.

Wychowankom internatu zapewniamy:
-bezpieczne warunki bytowe do nauki i rozwoju zainteresowań, placówka jest monitorowana,
-całodobową opiekę wykwalifikowanej kadry wychowawczej,
-pomoc koleżeńską w nauce,
-możliwość korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej
(siłownia wewnętrzna i zewnętrzna, sala gimnastyczna, hala sportowa, piłkarzyki, stoły do tenisa
stołowego), |
-pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje) w przystępnej cenie.

ISTOTNE INFORMACJE
-miejsce w internacie przyznawane jest na cały rok szkolny,
-wychowankowie uczą się samodzielności i dorosłości, podejmują inicjatywy na rzecz sprawnego
funkcjonowania życia internackiego, organizują akcje charytatywne – wspomagające leczenie
chorych dzieci z powiatu limanowskiego.
-w czasie wolnym organizowane są tradycyjne imprezy internackie, zajęcia sportowe, wyjścia do
kina, wyjścia na spotkania modlitewne.

WARUNKI ZAMIESZKANIA W INTERNACIE
-Pobranie podania z sekretariatu Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej/ pokoju wychowawców
w internacie lub ze strony internetowej: https://www.zsnr1.limanowa.pl/ .
-Wypełniony druk należy złożyć w maju lub czerwcu.
-W dniu zakwaterowania – młodzież wypełnia wniosek o tymczasowym zameldowaniu
w internacie.

KONTAKT
tel. 18 33 71 832
wew.233 – pokój wychowawców
wew.231 – kierownik internatu

Więcej informacji na temat internatu można znaleźć w prezentacji:
https://prezi.com/p/mbdkrd5qoklq/?present=1

 

Ogólne informacje dotyczące funkcjonowania internatu:

 

 1. Internat jest otwarty w niedzielę od godz. 17.00 dla wychowanków, którzy rozpoczynają zajęcia w poniedziałek rano.  W niedzielę można przyjeżdżać do internatu, do godziny 20.00 lub po uzgodnieniu   z wychowawcą dyżurującym po godzinie 20.00. 
 1. W Piątek internat czynny jest do godziny 17.00.
 1. Regulamin internatu, procedury bezpieczeństwa oraz rozkład dnia w internacie dostępne są na stronie naszej szkoły – Zespołu Szkól Nr 1. 
 1. Kwestia bezpieczeństwa wychowanków oraz  zapewnienie właściwych warunków do nauki są dla nas priorytetem. W związku z tym współpracujemy ze wszystkimi szkołami do których uczęszczają nasi wychowankowie, organizujemy pomoc koleżeńską , młodzież ma do dyspozycji pokoje tzw. nauki cichej. 
 1. Wychowankowie, którzy opuszczają internat w czasie wolnym, muszą mieć zgodę wychowawcy dyżurującego oraz wpisać się do zeszytu wyjść, podając miejsce wyjścia oraz godzinę powrotu.
 1. W czasie letnim internat otwarty jest do godziny 20.00 a w czasie zimowym do godziny 19.00. Późniejsze niż ustalone wyjścia z internatu konsultowane są z rodzicami. 
 1. Bardzo proszę o ścisłą współpracę z wychowawcami i kierownikiem internatu. 
 1. Młodzież zamieszkuje w internacie od września do końca roku szkolnego. 
 1. Czas wolny wychowanków organizowany jest zgodnie z  procedurami związanymi  z Covid – 19. 
 1. W Internacie Zespołu Szkól Nr1 obowiązuje opłata stała w wysokości 50 zł,

wpłatę należy dokonywać  do 10 – go każdego miesiąca

na  nr konta: 14 8804 0000 0000 0019 2000 0002,

 w tytule przelewu wpisując:

dany miesiąc oraz imię i nazwisko dziecka.

Nazwa odbiorcy to Zespól Szkól Nr 1 w Limanowej.

 Za zwłokę zostaną naliczone odsetki.

    11. Codzienna stawka żywieniowa  w tym roku szkolnym wynosi 20 zł za dzień razy ilość dni pobytu wychowanka w internacie.

            Jeżeli wychowanek jest nieobecny w internacie, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić w sekretariacie szkoły -18 3371760 wew 220, wówczas zostanie odliczona kwota za wyżywienie, za dni w których wychowanek był nieobecny. Wychowawca nie ma obowiązku zgłaszania odpisu za wyżywienie.

Pieniądze za wyżywienie wpłacacie Państwo na numer konta :

PKO BP 46 1020 3453 0000 8102 0103 4594  do 10 każdego miesiąca

Nazwa odbiorcy: FGPHU Jackówka Zdzisław Puch Limanowa,

podając w tytule  przelewu – nazwę danego miesiąca za który są wpłacane pieniądze oraz imię

i nazwisko dziecka.

 1. W razie jakichkolwiek pytań, uwag proszę o kontakt telefoniczny: numery telefonów:

183371832 wew. 233 – wychowawcy, 231 – kierownik lub 18 33 71 760. 

 1. Zaleca się wyposażenie dziecka w środki indywidualnej ochrony, np. maseczki, jednorazowe rękawiczki, płyny dezynfekcyjne.

Na terenie internatu mogą przebywać tylko osoby zdrowe! 

 1. W razie jakichkolwiek objawów chorobowych występujących u dziecka jesteście Państwo natychmiast o nich powiadomieni i zobowiązani do jak najszybszego odebrania dziecka z internatu. Do tej chwili dziecko będzie przebywało w izolatce –pokoju specjalnie do tego przeznaczonym na terenie internatu.
Skip to content