Informacje ogólne

 

Internat przy Zespole Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej
ul. Józefa Piłsudskiego 81
34-600 Limanowa

      Internat jest placówką koedukacyjną dla młodzieży spoza Limanowej – uczącej się
w limanowskich szkołach ponadpodstawowych.

      Internat usytuowany jest w kompleksie budynków Zespołu Szkół Nr 1 przy  ul. J. Piłsudskiego 81 w Limanowej. Wychowankowie internatu to uczniowie „Ekonoma” i innych limanowskich szkół średnich: Zespołu Szkól Technicznych i Ogólnokształcących   im. Jana Pawła II, I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. Józefa Tischnera.

WARUNKI BYTOWE
-pokoje wyposażone są w nowoczesne meble,
-w każdym pokoju znajduje się łazienka,
-w internacie do dyspozycji młodzieży są: salka komputerowa (z dostępem do WiFi), pokoje do indywidualnej nauki, świetlica z TV.

Wychowankom internatu zapewniamy:
-bezpieczne warunki bytowe do nauki i rozwoju zainteresowań, placówka jest monitorowana,
-całodobową opiekę wykwalifikowanej kadry wychowawczej,
-pomoc koleżeńską w nauce,
-możliwość korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej
(siłownia wewnętrzna i zewnętrzna, sala gimnastyczna, hala sportowa, piłkarzyki, stoły do tenisa stołowego), |
-pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje) w przystępnej cenie.

ISTOTNE INFORMACJE
miejsce w internacie przyznawane jest na cały rok szkolny,
-wychowankowie uczą się samodzielności i dorosłości, podejmują inicjatywy na rzecz sprawnego, funkcjonowania życia internackiego, organizują akcje charytatywne – wspomagające leczenie chorych dzieci z powiatu limanowskiego,
-w czasie wolnym organizowane są tradycyjne imprezy internackie, zajęcia sportowe, wyjścia do kina, wyjścia na spotkania modlitewne.

WARUNKI ZAMIESZKANIA W INTERNACIE
-Pobranie podania z sekretariatu Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej/ pokoju wychowawców w internacie lub ze strony internetowej: https://www.zsnr1.limanowa.pl/ .
-Wypełniony druk należy złożyć w maju lub czerwcu.
-W dniu zakwaterowania – młodzież wypełnia wniosek o tymczasowym zameldowaniu w internacie.

KONTAKT
tel. 18 33 71 832
wew.233 – pokój wychowawców
wew.231 – kierownik internatu

Więcej informacji na temat internatu można znaleźć w prezentacji:
https://prezi.com/p/mbdkrd5qoklq/?present=1

Ogólne informacje dotyczące funkcjonowania internatu:

1. Internat jest otwarty w niedzielę od godz. 17.00 dla wychowanków, którzy rozpoczynają zajęcia w poniedziałek rano.  W niedzielę można przyjeżdżać do internatu, do godziny 20.00 lub po uzgodnieniu   z wychowawcą dyżurującym po godzinie 20.00. 

2. W piątek internat czynny jest do godziny 17.00.

3. Regulamin internatu, procedury bezpieczeństwa oraz rozkład dnia w internacie dostępne są na stronie naszej szkoły – Zespołu Szkól Nr 1. 

4. Kwestia bezpieczeństwa wychowanków oraz  zapewnienie właściwych warunków do nauki są dla nas priorytetem. W związku z tym współpracujemy ze wszystkimi szkołami do których uczęszczają nasi wychowankowie, organizujemy pomoc koleżeńską , młodzież ma do dyspozycji pokoje tzw. nauki cichej. 

5. Wychowankowie, którzy opuszczają internat w czasie wolnym, muszą mieć zgodę wychowawcy dyżurującego oraz wpisać się do zeszytu wyjść, podając miejsce wyjścia oraz godzinę powrotu.

6. W czasie letnim internat otwarty jest do godziny 20.00 a w czasie zimowym do godziny 19.00. Późniejsze niż ustalone wyjścia z internatu konsultowane są   z rodzicami. 

7. Bardzo ważna jest  ścisła współpraca rodziców z wychowawcami i kierownikiem internatu. 

8. Młodzież zamieszkuje w internacie od września do końca roku szkolnego!

9. W Internacie Zespołu Szkól Nr1 obowiązuje opłata stała w wysokości 100 zł,

     wpłatę należy dokonywać  do 10 – go każdego miesiąca!

     na  nr konta: 14 8804 0000 0000 0019 2000 0002,

      w tytule przelewu wpisując:

     dany miesiąc oraz imię i nazwisko dziecka.

     Nazwa odbiorcy to Zespól Szkól Nr 1 w Limanowej.

 Za zwłokę zostaną naliczone odsetki.

10. Całodzienna stawka żywieniowa  w  roku szkolnym 2022/2023 wynosi 25 zł za dzień razy ilość dni pobytu wychowanka w internacie.

            Jeżeli wychowanek jest nieobecny w internacie, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić w sekretariacie szkoły -18 3371760 wew 220, wówczas zostanie odliczona kwota za wyżywienie, za dni w których wychowanek był nieobecny. Wychowawca nie ma obowiązku zgłaszania odpisu za wyżywienie.

       Pieniądze za wyżywienie są wpłacane w sekretariacie szkoły  do 10 każdego miesiąca  u osoby za to  odpowiedzialnej.

11. W razie jakichkolwiek pytań, uwag proszę o kontakt telefoniczny: numery telefonów:

         183371832 wew. 233 – wychowawcy, 231 – kierownik lub 18 33 71 760. 

      Na terenie internatu mogą przebywać tylko osoby zdrowe! 

12. W razie jakichkolwiek objawów chorobowych występujących u dziecka jesteście Państwo natychmiast o nich powiadomieni i zobowiązani do jak najszybszego odebrania dziecka z internatu. Do tej chwili dziecko będzie przebywało w izolatce –pokoju specjalnie do tego przeznaczonym na terenie internatu.

Skip to content