Samorząd uczniowski

 

 

Przewodniczący Samorządu UczniowskiegoBłażej Sikoń kl.3FT2
Z-cy przewodniczącego:w bud. A Miłosz Ubik kl. 3b
w bud. B Zuzanna Pałka kl.3 Pp
Skarbnik:Budynek A:
Budynek B: K
Sekretarz:w bud A

w bud B
Opiekunowie:Alicja Hałapa, Elżbieta Kita, Dominika Twaróg, Dominika Lisek
Sekcja Medialna
Sekcja Graficzna
Sekcja Radiowęzłowa
Sekcja Fotograficzna:
Sekcja Wolontariatu:
Sekcja Kulturalna
Sekcja Ekologiczna
Sekcja Pomysłodawców

Samorząd uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów:

  • prawo zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  • prawo do organizacji życia szkolnego,
  • prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,
  • wyrażać opinie w sprawach, z którymi zwróci się do niego dyrektor i Rada Pedagogiczna,
  • wyrażać opinię w prowadzonej przez dyrektora szkoły ocenie pracy nauczyciela zgodnie z pkt. 5 art. 6 a -Karty Nauczyciela.
Skip to content