Samorząd uczniowski

 

Przewodniczący Samorządu UczniowskiegoOlgierd Halota
Z-cy przewodniczącego:Budynek A: Adrian Krawczyk, Gabriela Kowalska.
Budynek B: Karolina Pietras
Skarbnik:Gabriela Zapała
Opiekunowie:Budynek A: mgr Magdalena Miśkowiec-Olejarz, mgr Halina Stach
Budynek B: mgr Aneta Ptaszek
Sekcja Radiowęzłowa:Małgorzata Król
Grzegorz Cygal
Justyna Piwowarczyk
Marta Banach
Sara Sulima
Katarzyna Kuzar
Maciej Hojnor
Jan Pająk
Norbert Smoleń
Sekcja KulturalnaKinga Małecka
Wiola jawor
Justyna Jelonek
Joanna Królik
Katarzyna Tokarz
Natalia Molek
Paulina Jędrzejek
Aleksandra Król
Agnieszka Setlak
Aleksandra Kopka
Sekcja Dziennikarsko-Kronikarska:Patrycja Florek
Magdalena Jawor
Sekcja Dekoracyjna:Aleksandra Ryż
Ewelina Ryż
Nina Król
Aleksandra Golonka
Sekcja Porządkowa:Anna Florek
Alicja Wojcieszczak
Konrad Kocoń
Anna Syjud
Gabriela Klimek
Aneta Lach
Agnieszka Sopata
Patrycja Pytel
Paweł Tabak
Jakub Wątroba
Dawid Mrożek
Paweł Włodarczyk
Kacper Gąsiore

Samorząd uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów:

  • prawo zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  • prawo do organizacji życia szkolnego,
  • prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,
  • wyrażać opinie w sprawach, z którymi zwróci się do niego dyrektor i Rada Pedagogiczna,
  • wyrażać opinię w prowadzonej przez dyrektora szkoły ocenie pracy nauczyciela zgodnie z pkt. 5 art. 6 a -Karty Nauczyciela.