Charakterystyka zawodów

 • Technikum

Absolwent Technikum Budowlanego

Organizuje, koordynuje i kontroluje wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych przez zespoły robocze. Posługuje się dokumentacją budowlaną. Opracowuje projekty organizacji budowy. Wykonuje pomiary niezbędne do prowadzenia robót w budownictwie. Sporządza przedmiary i obmiary robót. Prowadzi dokumentację budowy. Sporządza harmonogramy robót, zatrudnienia, pracy maszyn, dostawy, zużycia i zapasów materiałów. Specjalizuje się w sporządzaniu kosztorysów robót budowlanych.

Technik budownictwa może podjąć pracę:

 • specjalisty ds. wykonywania robót konstrukcyjno-budowlanych
 • specjalisty ds. organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych
 • specjalisty ds. kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych
 • konsultanta  ds. sprzedaży
 • przedstawiciela handlowego
 • specjalisty ds. kosztorysowania i przygotowania dokumentacji przetargowej
 • przedsiębiorcy prowadzącego własną działalność gospodarczą

Absolwent Technikum Ekonomicznego

Organizuje pracę biura firmy. Oblicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy. Analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku. Samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług, dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa. Wykonuje prace związane z planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych.

Technik ekonomista może podjąć pracę:

 • kadrowego
 • asystenta biurowego
 • kasjera bankowego
 • sprzedawcy produktów bankowych
 • asystenta doradcy podatkowego
 • asystenta doradcy finansowego
 • asystenta agenta ubezpieczeniowego
 • analityka finansowego
 • analityka rynku

Absolwent Technikum Rachunkowości

Wykonuje prace związane z prowadzeniem spraw księgowych
i rozliczeniowych firm. Prowadzi ewidencję rachunkową, dokumentuje
i rozlicza transakcje gospodarcze, oblicza wartość zobowiązań podatkowych oraz dokonuje rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Prowadzi sprawy kadrowo-płacowe, nalicza wynagrodzenia pracowników, sporządza listy płac, prowadzi dokumentację zatrudnionych. Prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową składników majątku przedsiębiorstwa oraz dokonuje ich inwentaryzacji. Oblicza wskaźniki pozwalające określić sytuację ekonomiczno-finansową firmy. Analizuje koszty i przychody przedsiębiorstw oraz określa propozycje ich poprawy, sporządza sprawozdania finansowe.

Technik rachunkowości może podjąć pracę:
– księgowego
– kadrowego
– asystenta biurowego
– kasjera bankowego
– sprzedawcy produktów bankowych
– asystenta doradcy podatkowego
– asystenta doradcy finansowego
– asystenta agenta ubezpieczeniowego
– analityka finansowego
– analityka rynku
– referenta działu księgowości
– referenta działu finansowego
– przedsiębiorcy prowadzącego własną działalność gospodarczą

Absolwent Technikum Geodezyjnego

To specjalista w zakresie pomiarów nieruchomości gruntowych oraz sporządzania map i planów geodezyjnych. Osoba wykonująca ten zawód pracuje zwykle w firmach zajmujących się budownictwem lub wyspecjalizowanych firmach geodezyjnych, wykonujących pomiary, różnego rodzaju mapy, sporządzających wyrysy z map do ksiąg wieczystych i do innych celów. Geodeta znajdzie także zatrudnienie w firmach górniczych (także w kopalniach) i poszukiwawczych (ropa, gaz, złoża surowców). Geodeta może pracować także w urzędach. Stanowisko to jest potrzebne na każdym szczeblu administracji samorządowej. W każdej gminie musi być zatrudniony przynajmniej jeden geodeta (w powiecie jest więcej etatów). Pracownik taki ma w swojej pieczy mapy terenów i świadczy usługi dla ludności oraz firm.

Technik geodeta może podjąć pracę:

 • specjalisty w dziedzinie wykonywania map i opracowań geodezyjnych
 • specjalisty ds. geodezyjnej obsługi inwestycji
 • specjalisty ds. wdrażania nowych technologii pomiarowych
 • specjalisty ds. fotogrametrii
 • specjalisty ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości
 • specjalisty ds. geodezji górniczej (kopalnie, tunele)
 • specjalisty ds. kontroli opracowań geodezyjnych
 • specjalisty ds. pomiarów podstawowych
 • specjalisty w dziedzinie szacowania nieruchomości
 • specjalisty ds. katastru nieruchomości
 • specjalisty ds. ewidencji gruntów i budynków

Absolwent Technikum Handlowego

Posiada umiejętności komunikacyjne, kierowania przedsiębiorstwem, stosowania narzędzi promocji, pozyskiwania klientów, technik sprzedaży, prowadzenia negocjacji, zarządzania marketingowego, akwizycji towarów i ich ewidencji.Potrafi posługiwać się programami księgowymi, magazynowymi i płacowymi. Zna tajniki nawiązywania współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

Technik handlowiec może podjąć pracę:

 • specjalisty ds. akwizycji
 • specjalisty ds. marketingu
 • specjalisty ds. towaroznawstwa
 • specjalisty ds. reklamy
 • specjalisty ds. księgowości
 • sprzedawcy usług bankowych, ubezpieczeniowych
 • konsultanta  ds. sprzedaży
 • przedsiębiorcy prowadzącego własną działalność gospodarczą

Absolwent Technikum Hotelarskiego

Posiada umiejętności z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania personelem hotelowym, realizacji procedur check in i check out w hotelu, stosowania narzędzi promocji w celu pozyskiwania klientów. W swojej pracy wykorzystuje profesjonalne programy gastronomiczno-hotelarskie i dostosowuje się do wszelkich oczekiwań i potrzeb klientów. 

Technik hotelarstwa może podjąć pracę:

 • specjalisty ds. obsługi gości w hotelu
 • specjalisty ds. organizacji imprez i wycieczek
 • specjalisty ds. marketingu i promocji
 • specjalisty ds. rezerwacji i sprzedaży usług hotelarskich
 • kierownika recepcji
 • recepcjonisty concierga
 • recepcjonisty dysponenta
 • managera hotelu

Absolwent Technikum Weterynaryjnego

Posiada umiejętności prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących, wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, diagnozowania, profilaktyki, leczenia chorób zwierząt, badania przedubojowego zwierząt i poubojowego badania mięsa. Potrafi wykonywać zabiegi pielęgnacyjne, zootechniczne, inseminacyjne, badania analityczne tkanek i płynów ustrojowych zwierząt.

Technik weterynarii może podjąć pracę :

 • specjalisty ds. pielęgnacji i rehabilitacji zwierząt
 • specjalisty ds. bezpieczeństwa żywności pasz i mięsa
 • specjalisty ds. analityki weterynaryjnej
 • specjalisty ds. doradztwa hodowlanego i usług inseminacyjnych
 • specjalisty ds. przepisów inspekcji weterynaryjnej
 • specjalisty ds. nadzoru sanitarno- weterynaryjnego
 • asystenta lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt
 • konsultanta ds. sprzedaży
 • przedsiębiorcy prowadzącego własną działalność gospodarczą

Absolwent Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Posiada umiejętności interpersonalne, pracy w zespole, a także  kierowania przedsiębiorstwem. Potrafi przygotowywać i dekorować potrawy oraz napoje,      układać i oceniać jadłospisy, organizować imprezy okolicznościowe i usługi cateringowe, nakrywać stoły i obsługiwać gości rożnymi technikami, obsługiwać specjalistyczne programy komputerowe, planować i kalkulować koszty produkcji,  wykorzystywać nowoczesne urządzenia gastronomiczne do przygotowywania i serwowania potraw.

Technik żywienia i usług gastronomicznych może podjąć pracę:

 • managera gastronomii żywienia zbiorowego (restauracje, bary, domy weselne, firmy cateringowe itp.)
 • managera gastronomii hotelowej
 • kucharza
 • kelnera
 • doradcy żywieniowego
 • dietetyka
 • promotora zdrowego żywienia
 • przedstawiciela handlowego w firmach produkujących artykuły spożywcze
 • kierownika w zakładach produkujących artykuły spożywcze
 • pracownika służby sanitarno-epidemiologicznej
 • przedsiębiorcy prowadzącego własną działalność gospodarczą
 • Szkoła Branżowa

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Kwalifikacje:

BUD.09 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

Szkoła przygotowuje Cię do:

 1. wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
 2. wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
 3. wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 4. wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

Kariera zawodowa

Znajdziesz pracę w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, energetyki cieplnej, firmach budowlanych i instalacyjnych, warsztatach rzemieślniczych, remontowo-montażowych, administracjach domów mieszkalnych, przy pracach związanych z montażem i demontażem oraz nadzorem podczas eksploatacji i konserwacji czynnych instalacji sanitarnych.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Kwalifikacje:

BUD.11 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

Szkoła przygotowuje Cię do:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. montowania systemów suchej zabudowy;
 2. wykonywania robót malarskich;
 3. wykonywania robót tapeciarskich;
 4. wykonywania robót posadzkarskich;
 5. wykonywania robót okładzinowych.

Kariera zawodowa

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie może być zatrudniony na stanowisku montera suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w małych, średnich i dużych firmach budowlanych, w rzemieślniczych zakładach remontowo – budowlanych, ma możliwość otworzenia własnej działalności gospodarczej (własnej firmy).

Murarz –  tynkarz

Kwalifikacje:

BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

Szkoła przygotowuje Cię do:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 2. wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
 3. wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
 4. wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
 5. wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

Kariera zawodowa

Przygotowanie zawodowe absolwenta pozwala na zatrudnienie go na stanowiskach murarsko – tynkarskich w małych i średnich firmach budowlanych, w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Elektryk

Kwalifikacje:

ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Szkoła przygotowuje Cię do:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 2. wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 3. oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;
 4. montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 5. montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej.

Kariera zawodowa

Przygotowanie zawodowe absolwenta pozwala na zatrudnienie go na stanowiskach elektryka w małych i średnich firmach. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Stolarz

Kwalifikacje:

DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.

Szkoła przygotowuje Cię do:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
 2. wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;
 3. wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

Kucharz

Kwalifikacje:

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań.

Szkoła przygotowuje Cię do:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. przechowywania żywności;
 2. sporządzania potraw i napojów;
 3. wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Cukiernik

Kwalifikacje:

SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych.

Szkoła przygotowuje Cię do:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów  cukierniczych;
 2. sporządzania półproduktów cukierniczych;
 3. sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych;
 4. dekorowania wyrobów cukierniczych.

Fryzjer

Kwalifikacje:

FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich.

Szkoła przygotowuje Cię do:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
 2. wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
 3. wykonywania strzyżenia włosów;
 4. wykonywania stylizacji fryzur.

Sprzedawca

Kwalifikacje:

HAN.01 Prowadzenie sprzedaży.

Szkoła przygotowuje Cię do:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
 2. wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

Piekarz

Kwalifikacje:

SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich.

Szkoła przygotowuje Cię do:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. przygotowywania surowców do produkcji wyrobów piekarskich;
 2. sporządzania półproduktów piekarskich;
 3. dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie;
 4. przeprowadzania rozrostu oraz wypieku pieczywa;
 5. obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich.

 

Skip to content