Programy z zakresu promocji zdrowia

Programy z zakresu promocji zdrowia

W roku szkolnym 2019/2020 zrealizowaliśmy programy z zakresu promocji zdrowia, przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Limanowej.  Kontynuowaliśmy ogólnopolski program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania stosowania środków psychoaktywnych ,,ARS czyli jak dbać o miłość”, w którym wzięło udział 20 klas oraz program profilaktyki HIV/AIDS przeprowadzony dla wszystkich uczniów.

Podjęliśmy się także realizacji 3 nowych programów tj:

– profilaktyki zakażeń HBV i HCV pt: ,,Podstępne WZW” – 3 klasy,​

– profilaktyki zachorowania na czerniaka pt: „Znamię! Znam je?” – 9 klas,​

– wojewódzki program profilaktyki raka szyjki macicy „Wybierz Życie. Pierwszy krok” – 8 klas.​

Należy podkreślić, że programy realizowane były  przez nauczycieli naszej szkoły, przeszkolonych wcześniej z tego zakresu w trakcie warsztatów prowadzonych przez pracowników  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w Krakowie oraz Limanowej.

Krótka charakterystyka programów:

 

,, Podstępne WZW” – realizator: pan Mariusz Liptak

Celem programu było upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wiedzy na temat sposobów zakażenia wirusami HBV oraz HCV. Podczas lekcji uczniowie dowiedzieli się, jakie sytuacje wiążą się z ryzykiem zakażenia HBV i HCV oraz w jaki sposób można się przed nimi zabezpieczyć. Zadaniem nauczycieli było wypracowanie u uczniów odpowiedzialnej postawy wobec własnego zdrowia, a także kształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia wobec osób dotkniętych tymi chorobami.

 

„Znamię! Znam je? ” – realizator: pani Agnieszka Sułkowska

Celem programu było budowanie świadomości czerniaka oraz propagowanie  odpowiedzialnych zachowań i prozdrowotnych postaw wśród młodzieży, z wykorzystaniem aktywnych metod tj. filmy profilaktyczno – edukacyjne, gra interaktywna, prezentacje dostępne na stronach internetowych, YT.

Zakres treści obejmował: charakterystyczne cechy czerniaka (ABCDE czerniaka), złote zasady ochrony przed czerniakiem, samobadanie skóry. Program realizowany na terenie województwa małopolskiego, pod honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.

 

„Wybierz Życie, Pierwszy krok” – realizator: pani Agata Ziemba

Celem głównym programu było zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę. Cele szczegółowe: zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu, podniesienie świadomości o czynnikach zwiększających ryzyko raka szyjki macicy, motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie, przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym, dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania cytologiczne, zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, zwiększenie świadomości na temat zagrożeń płynących z czynnego i biernego palenia tytoniu, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie, w tym unikanie zachowań ryzykownych dla zdrowia.

 

,,HIV/AIDS”- realizatorzy: pani Magdalena Stanik oraz pedagodzy szkolni

                      – pani Danuta Rosiek- szkolny koordynator Powiatowego Konkursu Wiedzy o AIDS, nauczyciele biologii

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS  opracowany został przez Krajowe Centrum ds. AIDS – agendę Ministra Zdrowia, które określa politykę państwa w obszarze zapobiegania i zwalczania HIV/AIDS.

Cel główny: ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem HIV, poprawa jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i innych bliskich osób.

Cele szczegółowe: wzrost poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS u ogółu społeczeństwa, zmniejszenie poziomu zachowań ryzykownych poprzez zmianę postaw i aktywność zdrowotną ludzi młodych, zwiększenie i integracja działań mających na celu zapobieganie zakażeniom HIV, w tym poszerzenie oferty informacyjnej dostosowanej do potrzeb indywidualnego odbiorcy, zapewnienie odpowiedniego dostępu do edukacji, w tym edukacji o usługach diagnostycznych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz leczenia RTV, promowanie bezpłatnych i anonimowych testów w kierunku zakażenia wirusem HIV w społeczeństwie.

 

,,ARS czyli jak dbać o miłość”- realizator: pani Ewa Błaszczyk, nauczyciele WDŻwR

Celem głównym programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie.

Cele szczegółowe programu: zwiększenie u uczestników programu umiejętności i postaw pomocnych w unikaniu substancji psychoaktywnych, zwłaszcza umiejętności dostrzegania zagrożeń i asertywnego stawiania granic, zwiększenie wiedzy o konsekwencjach używania substancji psychoaktywnych dla życia rodzinnego i zdrowia, szkodliwego działania alkoholu podczas ciąży.

Realizacja programu wzbudziła u młodzieży refleksję nad ważnymi wartościami, w tym najbardziej cenionej wartości w życiu, jaką jest miłość – niezbędna do prawidłowego rozwoju kolejnego pokolenia. Program ARS oparty jest na kombinacji składającej się z wiodących strategii profilaktycznych – klasyfikowania wartości, modyfikowania błędnych przekonań, rozwijania umiejętności życiowych, budowania więzi ze wspólnotą szkolną oraz rodzinną.

 

Zajęcia były interesujące i przydatne. Wiele osób wzbogaciło swoją dotychczasową wiedzę na powyższe tematy, poznało ważny wpływ profilaktyki na zdrowie i życie człowieka oraz na funkcjonowanie rodziny. Uczniowie mają świadomość, że jest to ważne działanie zarówno dla nich, jak i bliskich im osób.

Całość wpisuje się w koncepcję Szkoły Promującej Zdrowie i Bezpieczeństwo.

Skip to content