Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Konkurs na hymn szkoły

Konkurs na hymn szkoły

 

 Wpisz się w historię Ekonoma!   

Zostań autorem hymnu naszej szkoły!

                               

 Regulamin konkursu na hymn Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej.
2. Nadzór nad przebiegiem konkursu pełni z-ca dyr. szkoły mgr Małgorzata Golonka.

II. Cele konkursu

1. Stworzenie hymnu – pieśni, która umocni więź uczniów z własną szkołą i jej patronem.
2. Wzbogacenie tradycji i symboli szkoły.
3. Pobudzanie aktywności twórczej wśród uczniów.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie i nauczyciele.
2. Projekty konkursowe mogą być realizowane indywidualnie i grupowo.
3. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość utworów.
4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić projekt autorski.
5. Prace powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora(ów).
6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej.
7. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

IV. Forma prezentacji prac konkursowych 

1. Tematyka hymnu powinna być związana ze szkołą i jej patronem – Józefem Piłsudskim.
2. Hymn powinien zawierać przynajmniej dwie zwrotki i refren.
3. Praca może zawierać sam tekst albo tekst wraz z muzyką.
4. Prace konkursowe należy przekazać zarówno w formie elektronicznej (pendrive) jak i papierowej w kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem autora.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych 

1. Prace należy składać do dnia 28 lutego 2019 r. w sekretariacie szkoły w budynku A.
2. Organizator nie zwraca przekazanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość
publikowania wybranego(ych) tekstu(ów).
3. Prace nie spełniające wymagań zawartych w regulaminie nie będą oceniane.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych 

Przy ocenie hymnu komisja uwzględnia:

- zgodność treści z tematem (nawiązania do patrona i jego idei oraz charakteru szkoły);
- atrakcyjność i pomysłowość;
- walory artystyczne;
- poprawność merytoryczną i językową.

VII. Ocena prac konkursowych 

1. Zwycięska praca zostanie wybrana przez Komisję Konkursową w składzie: 
- mgr Małgorzata Golonka – z-ca dyrektora szkoły 
- mgr Anna Biedroń – nauczyciel języka polskiego 
- mgr Lilla Kubacka-Pyrc – nauczyciel historii - 
mgr Aneta Ptaszek – nauczyciel języka angielskiego -
 mgr Leszek Mordarski – nauczyciel muzyki 
- przedstawiciel SU
 2. Komisja zastrzega sobie prawo dokonania modyfikacji zwycięskiej pracy.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
3. W przypadku, gdy żadna z prac nie spełni wymagań regulaminu Komisja Konkursowa zastrzega
    sobie prawo anulowania konkursu i ustalenia innych kryteriów wyboru hymnu szkoły.

Informacji szczegółowych na temat konkursu udziela mgr Anna Biedroń (pytania można kierować 
osobiście lub przez dziennik elektroniczny).
Skip to content