Regionalny Program Stypendialny

Regionalny Program Stypendialny

Uwaga uczniowie ! Ruszyła kolejna edycja Regionalnego Program Stypendialnego.

Wsparcie stypendialne skierowane jest do uczniów, ze szkół z terenu Województwa Małopolskiego, ze średnią ocen ze wszystkich przedmiotów nie niższą niż: 4,50 oraz średnia ocen z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości nie niższa niż: 4,25 dla szkół ponadgimnazjalnych.

Dodatkowe punkty można uzyskać w przypadku, gdy uczeń:

  • W okresie trzech lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursu szczebla co najmniej wojewódzkiego lub na poziomie uczestnictwa w zawodach drugiego stopnia olimpiad z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości (*wykaz konkursów i olimpiad w wskazane w wykazie lub przeprowadzone w oparciu o przepisy wydane przez ministra właściwego ds. edukacji ).
  • W okresie trzech lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, był uczestnikiem niestandardowych form kształcenia świadczących o uzdolnieniach ( indywidualny program lub tok nauki, uczestnictwo w zajęciach przewidzianych tokiem studiów)
  • Zamieszkuje na obszarze wiejskim tzn. na wsi lub w mieście do 5 tys. mieszkańców
  • Rodzina ucznia znajduje się w trudnej sytuacji materialnej tj. z uwagi na uzyskany przez rodzinę ucznia dochód za rok kalendarzowy poprzedzający rok szkolny, na który przyznane będzie stypendium, rodzicom lub opiekunom ucznia ustalono prawo do zasiłku rodzinnego
  • Jest członkiem rodziny wielodzietnej (posiadających min. 3 dzieci)
  • Posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Miesięczna wysokość stypendium w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych- 600 zł brutto.

Wykorzystanie stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia, który otrzymała stypendium będzie prowadzone przez weryfikację sprawozdań z realizacji jej Indywidualnego Planu Rozwoju.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie:

https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/praca-i-edukacja/regionalny-program-stypendialny/regionalny-program-stypendialny-20172018

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2017/2018 będzie można składać w terminie od 27 września do 26 października 2017.

Skip to content