Sprawozdanie z działalności szkolnej grupy Apetyt na Zdrowie

Sprawozdanie z działalności szkolnej grupy Apetyt na Zdrowie

W roku szkolnym 2020/2021 grupa Apetyt na Zdrowie SzPZ inicjowała nowe działania z zakresu promocji zdrowia i bezpieczeństwa społeczności szkolnej.  Kontynuowaliśmy  również realizację programów z zakresu promocji zdrowia, głównie przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Limanowej oraz innymi instytucjami.

Kontynuowaliśmy ogólnopolski program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania stosowania środków psychoaktywnych ARS czyli jak dbać o miłość (udział 4 klas) oraz program profilaktyki HIV/AIDS dla wszystkich uczniów. Realizatorem była pani Ewa Błaszczyk.

Celem głównym programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie. Cele szczegółowe programu to zwiększenie u uczestników programu umiejętności i postaw pomocnych w unikaniu substancji psychoaktywnych, zwłaszcza umiejętności dostrzegania zagrożeń i asertywnego stawiania granic, zwiększenie wiedzy o konsekwencjach używania substancji psychoaktywnych dla życia rodzinnego i zdrowia, szkodliwego działania alkoholu podczas ciąży.

Realizacja programu wzbudziła u młodzieży refleksję nad ważnymi wartościami, w tym najbardziej cenionej wartości w życiu, jaką jest miłość – niezbędnej do prawidłowego rozwoju kolejnego pokolenia. Program ARS oparty jest na kombinacji składającej się z wiodących strategii profilaktycznych – klasyfikowania wartości, modyfikowania błędnych przekonań, rozwijania umiejętności życiowych, budowania więzi ze wspólnotą szkolną oraz rodzinną.

Uczniowie 4 klas wzięli udział w programie profilaktyki zakażeń HBV i HCV pt. Podstępne WZW. Koordynatorem programu na terenie szkoły była pani Barbara Król. Ponadto  w klasach biologiczno – chemicznych program realizowała także pani Agnieszka Sułkowska. Celem programu było upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wiedzy na temat sposobów zakażenia wirusami HBV oraz HCV. Podczas lekcji uczniowie dowiedzieli się, jakie sytuacje wiążą się z ryzykiem zakażenia HBV i HCV oraz w jaki sposób można się przed nimi chronić. Zadaniem nauczycieli było wypracowanie u uczniów odpowiedzialnej postawy wobec własnego zdrowia, a także kształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia wobec osób dotkniętych tymi chorobami.

W programie Znamię! Znam je?, wzięło udział 15 klas. Szkolnym koordynatorem była pani Agnieszka Sułkowska. Realizatorami programu byli również: pani Danuta Rosiek, pani Wiesława Biedroń, pan Bartłomiej Kempny oraz pan Jarosław Szewczyk. Celem programu było budowanie świadomości czerniaka oraz propagowanie odpowiedzialnych zachowań i prozdrowotnych postaw wśród młodzieży, z wykorzystaniem aktywnych metod tj. pogadanki, filmy profilaktyczno – edukacyjne, gra interaktywna, prezentacje dostępne na stronach internetowych, YT. Zakres treści obejmował: charakterystyczne cechy czerniaka (ABCDE czerniaka), złote zasady ochrony przed czerniakiem, samobadanie skóry. Program realizowany jest na terenie województwa małopolskiego, pod honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Wojewódzki program profilaktyki raka szyjki macicy Wybierz Życie. Pierwszy krok koordynowała i realizowała pani Agata Ziemba. Wzięła w nim udział  młodzież z 8 klas. Celem głównym programu było zmniejszenie czestotliwości występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę. Cele szczegółowe: zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu, podniesienie świadomości o czynnikach zwiększających ryzyko raka szyjki macicy, motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie, dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania cytologiczne, zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, zwiększenie świadomości na temat zagrożeń płynących z czynnego i biernego palenia tytoniu, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie, w tym unikanie zachowań ryzykownych dla zdrowia.

Zrealizowano również Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany przez Krajowe Centrum ds. AIDS – agendę Ministra Zdrowia, które określa politykę państwa w obszarze zapobiegania i zwalczania HIV/AIDS. Realizatorami kampanii informacyjnej skierowanej do wszystkich uczniów były pani Magdalena Stanik oraz pedagodzy szkolni pani Barbara Jabłońska i pani Dorota  Żelasko we współpracy z Samorządem Uczniowskim. Cel główny: ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem HIV, poprawa jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i innych bliskich osób. Cele szczegółowe: wzrost poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS u ogółu społeczeństwa, zmniejszenie poziomu zachowań ryzykownych poprzez zmianę postaw i aktywność zdrowotną ludzi młodych, zwiększenie i integracja działań mających na celu zapobieganie zakażeniom HIV, zapewnienie odpowiedniego dostępu do edukacji, w tym edukacji o usługach diagnostycznych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz leczenia RTV, promowanie bezpłatnych i anonimowych testów w kierunku zakażenia wirusem HIV w społeczeństwie.

Ogólnopolski program edukacyjny Nie igraj z kleszczem. Wygraj z kleszczowym zapaleniem mózgu zrealizowała pani Agnieszka Sułkowska w 7 klasach.  Celem kampanii edukacyjno-informacyjnej było dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat KZM i zachęcenie do podjęcia działań profilaktycznych, czyli szczepień ochronnych.

Wszystkie programy realizowane były  przez nauczycieli  naszej szkoły, przeszkolonych wcześniej z tego zakresu w trakcie warsztatów prowadzonych przez pracowników PSSE w Limanowej oraz w Krakowie.

Współorganizowaliśmy Dzień Sportu i Profilaktyki pn. Śmiech to zdrowie wspólnie z nauczycielami w-fu. Zaproponowaliśmy udział uczniów w integracyjnych i profilaktycznych zajęciach z wychowawcami klas, gry i zabawy planszowe, zajęcia sportowe, wycieczki krajoznawcze, filmy z pozytywnym przesłaniem z okazji Dnia Dziecka.

Zorganizowaliśmy konferencję szkoleniową online dla uczniów 3 klas, na temat zdrowia psychicznego  Digital Youth Forum Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Młodzież dowiedziała się jak może dbać o swoje zdrowie psychiczne, jak sprzeciwiać się chaosowi informacyjnemu i jak zachować zdrowy balans pomiędzy światem online i offline. Program rekomendowany był przez wojewódzkich Kuratorów Oświaty. Partnerzy DYF to Fundacja Orange (Partner Główny), Facebook, Google oraz Librus, a Radio Kampus i Głos Nauczycielski objęli wydarzenie patronatem medialnym. Wydarzenie było współfinansowane przez Unię Europejską w ramach instrumentu Łącząc Europę.

W odpowiedzi na coraz szersze upowszechnienie dostępu do sieci wśród młodzieży oraz związane z tym zagrożenia, Facebook, NASK i UNICEF Polska zainicjowali projekt edukacyjny pod nazwą Przystań w sieci,  którego realizacji podjęliśmy się w tym roku szkolnym. Jego celem było uświadomienie młodym ludziom zagrożeń, z jakimi mogą się zetknąć w internecie oraz nauczenie ich krytycznego podejścia do treści, jakie znajdują w sieci. Projekt ma także za zadanie wyposażenie nauczycieli w odpowiednią wiedzę, jak zapobiegać i reagować na cyfrowe niebezpieczeństwa, a co ważne został objęty honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Projekt składał się z kilku różnych inicjatyw, w tym realizowane były szkolenia online dla nauczycieli oraz uczniów.

Zwieńczeniem udziału w projekcie Przystań w sieci jest możliwość zdobycia dla naszej szkoły wyjątkowego certyfikatu Szkoły Promującej Świadome Korzystanie z Internetu. Mamy nadzieję, że nam się to uda, gdyż wszystkim zależy na bezpieczeństwie cyfrowym naszej młodzieży. Koordynatorami byli pedagodzy szkolni pani Dorota Żelasko i pani Barbara Jabłońska, a realizatorami byli nauczyciele – panie  Jadwiga Geniec, Barbara Król, Kinga Węglarz, Agnieszka Sułkowska, Dorota Furtak oraz Jolanta Zapała. Zaangażowaliśmy do udziału uczniów z ośmiu klas.

Tradycyjnie zrealizowaliśmy kampanię informacyjną nt. Bezpieczne wakacje. Przygotowaliśmy gazetkę ścienną i prezentację multimedialną na temat różnych zagrożeń wakacyjnych. W tym celu współpracowaliśmy również z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie podnosząc poziom wiedzy społeczności szkolnej w zakresie bezpiecznego wypoczynku na świeżym powietrzu. Kampanię rozpoczęto od tematyki związanej z kleszczami.  Zwróciliśmy także uwagę na bezpieczeństwo w okresie pandemii.

Zajęcia były interesujące i przydatne. Wiele osób wzbogaciło swoją dotychczasową wiedzę na powyższe tematy, poznało ważny wpływ profilaktyki na zdrowie i życie człowieka oraz na funkcjonowanie rodziny. Uczniowie mają świadomość, że jest to ważne działanie zarówno dla nich, jak i bliskich im osób.

Całość wpisuje się w koncepcję Szkoły Promującej Zdrowie i Bezpieczeństwo.

Skip to content