Prestiżowe nagrody i odznaczenia dla nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej

Prestiżowe nagrody i odznaczenia dla nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej

Już po raz kolejny prestiżowe nagrody i odznaczenia zostały przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty nauczycielom Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej: pani Danucie Buszek-Wronie, panu Stanisławowi Dębskiemu, panu Robertowi Papieżowi i panu Krzysztofowi Staniszewskiemu.

 Pani Danuta Buszek-Wrona jest nauczycielem zajęć edukacyjnych zawodowych w zawodzie technik budownictwa. Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymała 12 października Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. W pracy z uczniami osiąga znaczące sukcesy. Pani Danuta Buszek-Wrona corocznie przygotowuje młodzież do udziału w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, a jej uczniowie kwalifikują się do zawodów okręgowych i centralnych, uzyskując tytuły finalistów i laureatów. Pani Danuta Buszek-Wrona podejmuje liczne działania promujące szkołę. Współpracuje z absolwentami, którzy są właścicielami i dyrektorami firm budowlanych. Zainicjowała współpracę szkoły z prężnie działającą firmą budowlaną MUNIAK, która w ramach tej współpracy między innymi nagradza najlepszych uczniów w zawodzie technik budownictwa za wysokie osiągnięcia w nauce. Z jej inicjatywy szkoła nawiązała współpracę z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, w ramach której organizowane są wykłady tematyczne i wyjazdy uczniów na zorganizowane dla nich zajęcia i laboratoria na uczelni.

Pan Stanisław Dębski jest nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie, pełni również funkcję dowódcy jednostki i komendanta obwodu małopolskiego Związku Strzeleckiego Strzelec. 12 października otrzymał Nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, w tym realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizację innych zadań statutowych szkoły, a w szczególności w zakresie kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych w podstawie programowej oraz współpracę ze środowiskiem lokalnym. Corocznie przygotowuje młodzież do udziału w olimpiadach i konkursach: Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie czy też Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim, w których uczniowie osiągają liczne sukcesy, tytuły laureatów, finalistów oraz indeksy na uczelnie wyższe. Nauczyciel ten angażuje się i współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Kieruje Związkiem Strzeleckim Strzelec, uczestniczy w uroczystościach patriotycznych na terenie miasta, powiatu, województwa i kraju. Corocznie pełni z uczniami należącymi do Strzelca honorowe warty oraz składa uroczysty apel w czasie obchodów świąt narodowych. Pan Stanisław Dębski kształtuje wśród młodzieży właściwe postawy patriotyczne i obywatelskie.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymali pan Robert Papież i pan Krzysztof Staniszewski.

Pan Robert Papież  jest nauczycielem edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania fizycznego. Corocznie przygotowuje młodzież do konkursów z pierwszej pomocy oraz do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Od wielu lat współorganizuje Szkolny oraz Powiatowy Turniej Szachowy. Nauczyciel opracował i wdrożył dwa programy nauczania – Biegi średnie i przełajowe oraz Ratownictwo medyczne z elementami pielęgniarstwa i dietetyki. 

Pan Krzysztof Staniszewski jest nauczycielem praktycznej nauki zawodu w zawodzie technik budownictwa. Od wielu lat kształci przyszłych fachowców w zawodach budowlanych. Łącząc teorię z praktyką, solidnie przygotowuje uczniów do konkursów i olimpiad – m. in. do Turnieju Złota Kielnia – Międzynarodowego Turnieju Budowlanego w Raciborzu oraz Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Przygotowuje uczniów do części praktycznej egzaminu zawodowego, którego zdawalność od wielu lat jest na stuprocentowym poziomie.

Skip to content