Fundusze Europejskie

Projekt „Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie” realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Regulamin Biblioteki

Regulamin Biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.

2. Zadania organizacyjne biblioteki:

 • gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami Zespołu Szkół,
 • ewidencja zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów,
 • selekcja zbiorów (materiałów zbędnych, zniszczonych),
 • konserwacja zbiorów: stosowanie zabiegów chroniących zbiory przed ich przedwczesnym zużyciem (oprawa), dokonywanie napraw możliwych w warunkach szkolnych,
 • organizacja warsztatu informacyjnego: prowadzenie katalogu alfabetycznego i rzeczowego książek, kartotek zagadnieniowych, folderów informacyjnych.

3. Pomieszczenie biblioteki umożliwia:

 • gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
 • wypożyczanie zbiorów poza bibliotekę,
 • korzystanie ze zbiorów w czytelni,
 • prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej,
 • korzystanie ze środków i narzędzi technologii informacyjnej (komputery, drukarka, skaner, dostęp do Internetu, programów użytkowych).

4. Godziny otwarcia biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów przed zajęciami, podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Zespołu Szkół oraz rodzice.

6. Zasady korzystania z biblioteki:

 • korzystanie z biblioteki jest bezpłatne,
 • jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres dwóch tygodni,
 • okres wypożyczenia książki może zostać przedłużony na prośbę czytelnika, jeżeli nie ma na tę książkę zapotrzebowania,
 • czytelnik może rezerwować książkę, aktualnie wypożyczoną,
 • czytelnik jest zobowiązany do szanowania książek,
 • książek wypożyczonych w bibliotece nie należy pożyczać innym osobom,
 • z książek znajdujących się w księgozbiorze podręcznym można korzystać tylko na terenie biblioteki,
 • zagubioną lub zniszczoną książkę należy odkupić lub zwrócić inną przydatną bibliotece o tej samej aktualnej wartości co książka zagubiona, a wskazana przez bibliotekarza,
 • wypożyczone książki muszą być zwrócone do biblioteki przed zakończeniem zajęć dydaktycznych,
 • uczeń opuszczający szkołę w ciągu roku szkolnego musi wcześniej zwrócić wszystkie książki do biblioteki,

7. Zasady korzystania z czytelni:

 • w czytelni obowiązuje cisza,
 • zabrania się spożywania posiłków i picia napojów,
 • korzystający z czytelni powinien dokonać wpisu w księdze odwiedzin w czytelni,
 • osobom korzystającym z czytelni czasopisma i książki podaje bibliotekarz.

8. Zasady korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej:

 • dostęp do stanowisk komputerowych w bibliotece szkolnej jest swobodny, użytkownik może korzystać z pomocy nauczyciela bibliotekarza,
 • przy stanowisku może pracować 1 osoba,
 • pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają nauczyciele oraz uczniowie realizujący konkretny temat dydaktyczny,
 • maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 45 min,
 • wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi,
 • podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom,
 • użytkownik może korzystać z drukarki za zgodą nauczyciela bibliotekarza,
 • w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz może natychmiast przerwać pracę ucznia,
 • zabrania się:- instalowania programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu i ustawieniach systemowych,
  – zabaw grami komputerowymi,
  – kopiowania i instalowania oprogramowania ze sprzętu należącego do ICIM oraz z dostępnych stron internetowych,
  – picia napojów, spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.

Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z ICIM na określony czas wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.

9. Zadania biblioteki szkolnej:

a) udostępnia książki i inne źródła informacji:

 • oferuje czytelnikom swoje zasoby: literaturę piękną w tym lektury szkolne, książki popularno-naukowe, materiały dydaktyczne, czasopisma, a także swobodny dostęp do środków i narzędzi technologii informacyjnej oraz pomoc nauczyciela bibliotekarza w poszukiwaniu wiedzy i informacji.

b) tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną:

 • w bibliotece działa system MOL_Optivum oraz moduł MOL_WWW, który udostępnia czytelnikowi katalogi alfabetyczny, rzeczowy oraz kartoteki zagadnieniowe,
 • biblioteka posiada 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i programów użytkowych,
 • biblioteka oferuje doradztwo nauczyciela bibliotekarza w efektywnym posługiwaniu się środkami i narzędziami technologii informacyjnej.

c) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się:

 • promuje uzdolnionych uczniów poprzez wystawy ich prac, motywuje do udziału w konkursach, olimpiadach, informuje o sukcesach uczniów w aktualnościach szkoły (strona internetowa, radiowęzeł szkoły, wyświetlacze LCD),
 • prowadzi Koło Przyjaciół Biblioteki, zajęcia biblioteczne, wizualną promocję i reklamę książki, konkurs klas w czytelnictwie, nagradza najlepszych czytelników w szkole,
 • gromadzi dla uczniów materiały pomocnicze do pogłębiania wiedzy przedmiotowej, posiada foldery ze zgromadzonymi e-bookami i audiobookami, udostępnia uczniom materiały informacyjne ze strony internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, przygotowuje do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.

d) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną:

 • prowadzi ciągłą informację o ważnych wydarzenia kulturalnych, rocznicach historycznych, wydarzeniach środowiskowych,
 • współpracuje z Limanowskim Domem Kultury w zakresie propagowania filmów, sztuk teatralnych, organizowanych konkursów,
 • bierze udział w przygotowaniu akcji społecznych w środowisku na rzecz walki z paleniem papierosów, używaniem narkotyków i dopalaczy; przygotowuje materiały multimedialne dotyczące akcji prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.

10. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz Filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Limanowej, Miejską Biblioteką Publiczną:

a) współpraca z uczniami:

 • edukowanie czytelnicze i medialne
 • doradztwo w pogłębianiu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań
 • uwzględnianie propozycji uczniów przy doposażaniu księgozbioru biblioteki
 • przygotowywanie informacji o stanie czytelnictwa w poszczególnych klasach
 • włączanie uczniów do organizowania konkursów, wystaw, przygotowania gazetek, dekoracji, wyjść do kina, teatru, innych bibliotek.

b) współpraca z nauczycielami:

 • współdziałanie w tworzeniu warsztatu informacyjnego przez nauczycieli przedmiotów i wykorzystania technologii informacyjnej w pracy z uczniem
 • udzielanie pomocy w selekcji zbiorów
 • współpraca w zakresie rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów

c) współpraca z rodzicami

 • popularyzowanie wśród rodziców książek o tematyce pedagogicznej i psychologicznej
 • zachęcanie do korzystania ze zbiorów biblioteki

d) współpraca z bibliotekami:

 • prowadzenie informacji o nowościach książkowych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu Filia w Limanowej, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej
 • propagowanie wśród uczniów konkursów organizowanych przez biblioteki
 • dzielenie się wiedzą i wymianą doświadczeń – udział nauczycieli bibliotekarzy w szkoleniach, warsztatach.
Skip to content