Regulamin konkursu na logo

Regulamin konkursu na logo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO: „ŚLADAMI MATEMATYKÓW”, ORGANIZOWANEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. J. PIŁSUDSKIEGO W LIMANOWEJ

I. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu na opracowanie logo turnieju jest Zespół nauczycieli  matematyki i informatyki w Zespole Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej.

II. Cel i przedmiot konkursu:

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) w związku z Powiatowym  Konkursem Matematycznym: „Śladami matematyków”.

2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, informacyjnych, korespondencyjnych, oraz promujących Konkurs i Szkołę.

3. Konkurs trwa od dnia 15 stycznia 2024 r. do 1 lutego 2024 r. W tych dniach  przygotowane prace w formacie SVG i PNG, nagrane na płytę CD, opisane imieniem,  nazwiskiem, oraz klasą należy składać do biblioteki szkolnej w bud. A.

4. Rozstrzygnięcie konkursu na logo oraz ogłoszenie wyników nastąpi 1 lutego.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie naszej szkoły.

2. Projekty konkursowe zgłaszane do konkursu muszą być pracami indywidualnymi i autorskimi. W przypadku uznania pracy za plagiat, uczestnik zostaje zdyskwalifikowany.

3. Każdy uczestnik może zgłosić do 2 prac konkursowych.

4. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z bezpłatnym zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej.

6. Osoby składające zgłoszenie w ramach konkursu, wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych, wyłącznie na potrzeby konkursu.

7. O sprawach nieobjętych regulaminem decydują Organizatorzy.

8. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków. Dla  zwycięzcy przewidziana jest atrakcyjna nagroda.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej:

1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do wszechstronnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.

2. Pracę można wykonać korzystając z technik komputerowych lub ręcznie, dowolną techniką plastyczną.

3. Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami:

∙ być czytelne i łatwe do zapamiętania,

∙ być łatwo identyfikowane z tematyką konkursu,

∙ wzbudzać pozytywne emocje,

∙ powinno być proste pod względem graficznym i kolorystycznym,

∙ powinno zawierać nazwę konkursu: „Śladami matematyków”,

∙ projekt nie może zawierać treści obraźliwych.

Skip to content