Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

 

 

                

      „Niech ta sama prawda i mądrość, 
            jaka wyraziła się w majowej Konstytucji, 
            ukształtuje dalszą przyszłość Rzeczypospolitej 
            w duchu sprawiedliwości i miłości społecznej
            dla dobra wszystkich ludzi i chwały Boga samego”. 

                                          Święty Jan Paweł II

 

3 maja 1791 r. dla „ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny i jej granic” Sejm Czteroletni uchwalił w Warszawie historyczną Ustawę Rządową zwaną Konstytucją 3 Maja. Pierwsza w Europie, a druga na świecie pisana, nowoczesna konstytucja, miała na celu reformę ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Niosła gwarancję swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości oświecenia. Stała się dokumentem tworzącym późniejszą tożsamość suwerennego narodu. Stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.

W obchodzonym Roku Konstytucji 3 Maja, świadomi jej znaczenia, oddajemy hołd twórcom tego aktu, którzy w jego preambule deklarowali, że czynią to „wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu (…), chcąc na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć”. Byli wśród nich Stanisław Małachowski, Stanisław Staszic, Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki, którzy pod przewodnictwem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego pomyślnie doprowadzili wiekopomne dzieło do końca.

Konstytucja 3 Maja była „ostatnim słowem dziejów I Rzeczypospolitej, ostatnim wyrazem mądrości obywatelskiej i odpowiedzialności politycznej, który przyszedł już niestety za późno i nie zdołał zahamować procesu upadku”, odwrócić już rozbiorów. Była równocześnie nowym początkiem. Uświadomiła, jakie powinno być nowożytne państwo,  a ta świadomość towarzyszyła wszystkim, którzy w ciągu epoki rozbiorowej o niepodległą Polskę walczyli, dla niej ponosili wielorakie ofiary, nie szczędząc także i życia, dla niej wreszcie pracowali na przestrzeni kilku pokoleń, zarówno na ziemi ojczystej zagarniętej przez potrójną przemoc, jak też i poza jej granicami.  

Zatem  Ustawa Rządowa  stała się podstawą nowej polskiej państwowości w roku 1918, kiedy to klęska wojenna wszystkich trzech zaborców otworzyła drogę do niepodległości II Rzeczypospolitej.

Maj, rocznica pięknych serc,
Maj – rocznica wielkich myśli.
Tym, co dawno przeminęli,
Hołd składają ci co przyszli.

Narodowe Święto Trzeciego Maja zbiega się z obchodzoną przez Kościół uroczystością Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Obie te uroczystości „wzmacniają się wzajemnie i mają głęboko patriotyczny wymiar”. Nieprzypadkowo 3 maja 1966 r. w Częstochowie odbyły się obchody milenium chrztu Polski, którym przewodniczył kardynał Stefan Wyszyński. Prymas Tysiąclecia ponowił wówczas Jasnogórskie Śluby, oddając naród w „macierzyńską niewolę” Maryi.

Niech 3 Maja jest i będzie, „uroczystym świętem po wieczne czasy”, tak jak pragnęli tego  posłowie Sejmu Wielkiego.

W naszej małej ojczyźnie Święto Narodowe z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji ma bardzo silne tradycje. To z naszym regionem związany był Stanisław Małachowski, jeden z głównych współtwórców ustawy. W Limanowej znajduje się jedyny pomnik najstarszej Konstytucji w Europie – Bazylika Matki Boskiej Bolesnej. Świątynia jest darem budowanej niepodległości, dowodem tożsamości narodowej oraz symbolem trwałości historii i kultury polskiej.

Konstytucja 3 Maja to „najszlachetniejsze dobro otrzymane kiedykolwiek przez jakikolwiek naród”.                           Jej  dziedzictwo to dla nas wszystkich zobowiązanie.

Warto, aby pamięci o dokonaniach naszych przodków, towarzyszyła również refleksja nad współczesnością – nad  rzeczywistością wolnej Polski i wyzwaniami, przed którymi stoi obecnie. O tym zadaniu mówił w 1991 r. Święty Jan Paweł II: „przychodzimy (…) po to, aby przenieść w naszą epokę tę samą troskę, która wtedy nurtowała twórców   3-majowej Konstytucji: tę samą troskę o dobro wspólne Rzeczypospolitej, tę samą odpowiedzialność”. 

 

 

 

Skip to content