Zasady zachowania się podczas egzaminu maturalnego

Zasady zachowania się podczas egzaminu maturalnego

INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH  NA STRONĘ SZKOŁY

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Zdającym nie wolno wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami w wyznaczonym miejscu tj. w jadalni
  w internacie, zajmując wyznaczone miejsca.
 8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, zachowując odpowiednie odległości.
 9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
 11. Wpuszczanie do sal odbywać się będzie zgodnie z opracowanym harmonogramem na dany dzień, który zostanie przesłany za pomocą e-dziennika lub na e-mail.
 12. Przy wejściu do sali zdający dezynfekuje ręce, składa podpis na liście własnym długopisem oraz zajmuje miejsce wylosowane, w obecności zdającego, przez członka zespołu nadzorującego. Otrzymuje naklejki z kodami, które zabiera i PRZYNOSI NA KOLEJNE EGZAMINY.
 13. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 14. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:  podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie; wychodzi do toalety; podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie); kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 15. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 16. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej, fakt ten należy zgłosić do 25.05.2020r. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
 17. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
 18. W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia,
  z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, umieszczony jest dozownik z płynem dezynfekcyjnym o czym zostaną poinformowani zdający o konieczności korzystania
  z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.
 19. Przed rozpoczęciem egzaminu członkowie zespołu nadzorującego informują zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim o:
 20. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
 21. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej
  po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
 22. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
 23. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
  po zakończonym egzaminie.
 24. Zdający ściśle przestrzegają procedur, harmonogramu wejść i wyjść ustalonych przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
 25. W pierwszej kolejności na egzamin wchodzą zdający, którzy korzystają z przedłużenia czasu przeprowadzania egzaminu, a w przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zdający, którzy danego dnia przystępują do egzaminu z więcej niż jednej kwalifikacji lub do obu części egzaminu w danej kwalifikacji.
 26. Przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 27. Zdający może opuścić salę egzaminacyjna najwcześniej jedną godzinę po rozpoczęciu egzaminu i najpóźniej 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym.

 

 

Skip to content