Dbajmy o czyste powietrze

Dbajmy o czyste powietrze

W związku ze zbliżającym się okresem grzewczym grupa Apetyt na zdrowie postanowiła podjąć również w naszej szkole tę ważną dla nas wszystkich kwestię. Na ostatnim spotkaniu z rodzicami została przeprowadzona na ten temat kampania informacyjna. Rozdano ulotki dotyczące dbania o czyste powietrze, a rodzice mieli możliwość uzyskania informacji m. in. na temat właściwego palenia w piecu i stopnia zanieczyszczenia powietrza w naszym powiecie. Dla uczniów przygotowano natomiast prezentację multimedialną z tego zakresu, wyświetlaną na telebimach szkolnych.

Od wielu lat w społeczeństwie panuje przekonanie, że za zanieczyszczenie powietrza odpowiada przemysł. W rzeczywistości to sami mieszkańcy miast i wsi w sezonie grzewczym wprowadzają do powietrza znaczne ilości zanieczyszczeń takich jak pyły zawieszone: PM10, PM2,5, tlenek węgla czy węglowodory, takie jak benzo(a)piren.

Niska emisja to emisja szkodliwych pyłów i gazów pochodzących głównie z domowych pieców grzewczych, zwanych potocznie „kopciuchami”. Powoduje ją także wzrastająca liczba pojazdów poruszających się po naszych drogach. Najwięcej zanieczyszczeń powstaje na skutek spalania węgla w nieefektywny sposób, palenia węglem złej jakości lub wilgotnym drewnem, czy też odpadami różnego pochodzenia. Włączone w sezonie grzewczym kotły i paleniska odpowiadają prawie za 60% stężeń w obszarze występowania przekroczeń dla pyłu zawieszonego PM10 oraz 74% dla benzo(a)pirenu.

Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska. Wchłaniane przez ludzi przyczyniają się do powstawania schorzeń układu oddechowego, a także alergii.

W środowisku zanieczyszczenia powietrza powodują korozje metali i materiałów budowlanych. Działają niekorzystnie również na świat roślinny, zaburzając procesy fotosyntezy, transpiracji i oddychania. Wtórnie skażają wody i gleby. W skali globalnej mają wpływ na zmiany klimatyczne.

Jak temu zapobiegać?

 • Dokonujmy okresowych przeglądów kominiarskich
 • Rozmawiajmy o problemie zanieczyszczonego powietrza w swoim środowisku
 • Korzystajmy z nowych technologii i odnawialnych źródeł energii
 • Jeśli to możliwe – korzystajmy z transportu publicznego
 • Przestrzegajmy obowiązujących przepisów antysmogowych

Czym palić w piecu?

 • Wysokiej jakości węglem kamiennym
 • Wysokiej jakości ekogroszkiem
 • Niemalowanym i nieimpregnowanym drewnem o odpowiedniej wilgotności
 • Brykietem ze słomy, czystymi trocinami i ścinkami drewnianymi
 • Czystą tekturą i papierem

 Czym nie wolno palić w piecu?

 • Butelkami PET, oponami, wyrobami z gumy, opakowaniami typu TETRAPAK
 • Resztkami farb, rozpuszczalnikami, przepracowanymi olejami, starymi meblami
 • Odzieżą, papierem z kolorowych magazynów, papierem zanieczyszczonym tłuszczami i farbami
 • Drewnianymi ramami okiennymi, podkładami kolejowymi i impregnowanym drewnem

Program edukacji ekologicznej społeczeństwa w powiecie limanowskim w roku 2018 realizowany jest przez Powiatowe Centrum Ekologiczne Starostwa Powiatowego w Limanowej przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Na zadanie składa się kampania na rzecz ochrony powietrza skierowana do dzieci i młodzieży, obejmująca cykl prelekcji w szkołach, wydanie ulotek, plakatów oraz ekologicznych przyborów szkolnych, zakupienie jutowych toreb wielokrotnego użytku w celu zmniejszania wykorzystywania jednorazowych toreb foliowych w związku prawidłową gospodarką odpadami oraz szkolenia dla nauczycieli i pracowników jednostek samorządowych.

Skip to content